ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡି.ଡି.ୟୁ-ଜି.କେ.ୱାଇ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଡି.ଡି.ୟୁ-ଜି.କେ.ୱାଇ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଡି.ଡି.ୟୁ-ଜି.କେ.ୱାଇ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ 22/11/2018 30/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (67 KB)